Financiranje

Letne naročnine

Letne naročnine na e-vire zagotavljamo s sredstvi Ministrstva za kulturo, Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS), ZBDS, NUK in članov konzorcija.

Grafični prikaz sofinanciranja licenčnin za leto 2015:

                       

Posebno pozornost vsako leto namenimo pridobivanju sredstev ARRS na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje nakupa mednarodne znanstvene literature in baz podatkov, kjer prijavitelj – Narodna in univerzitetna knjižnica – kandidira za tiste konzorcije, ki omogočajo enak dostop za vse raziskovalne ustanove v Sloveniji. Od leta 2011 ARRS tako sofinancira konzorcije: EBSCOhost Research Databases, Emerald in SAGE Journals. Pred ARRS je v tej vlogi nastopilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Višina sredstev ARRS ne zadostuje za plačilo celotnih naročnin, zato je potrebno sofinanciranje članov Konzorcija.

Za zagotavljanje dostopnosti e-vsebin na območju celotne mreže splošnih knjižnic že vse od leta 2002 pridobi ZBDS namenska sredstva za specializirane vsebine EBSCOhost, ki nagovarjajo uporabnika splošnih knjižnic.

Največji delež sofinanciranja letnih naročnin vsako leto nosijo člani konzorcija.

Materialni stroški in stroški dela

Vsa dela za potrebe najema licenčnih podatkovnih zbirk opravi NUK kot del dejavnosti COSEC. NUK tudi krije materialne stroške in stroške dela. NUK tudi financira članstvo COSEC v mednarodnem  konzorciju EIFL