O konzorciju COSEC

Vizija

Demokratičnost dostopa do mednarodne literature za vso Slovenijo ob stroškovni učinkovitosti javnih finančnih izdatkov.

Poslanstvo

 • Skupno pridobivanje digitalnih znanstvenih in strokovnih vsebin za podporo izobraževanju, raziskovanju in splošnemu razvoju.
 • Zagotavljanje najširše dostopnosti do e-virov ob optimalni porabi finančnih sredstev.
 • Podpora odprtemu založništvu brez dodatnih stroškov.
 • Program COSEC nastaja v sodelovanju z mednarodnin konzorcijem EIFL in podlagi analize potreb slovenskih knjižnic in raziskovalnih organizacij.

Vrednote

 • Racionalna poraba javnega denarja.
 • Premagovanje ovir za enakomernejši prostorski in trajnostni razvoj Slovenije.
 • Sodelovanje v podporo znanstvenega raziskovanja in vseživljenjskega učenja.
 • Nacionalno in mednarodno partnerstvo.
 • Zadovoljstvo članov.

Strateški cilji

 • Razumne cene znanstvenih publikacij.
 • Porast odprtodostopnih vsebin.
 • Prehod na odprt dostop brez dodatnih stroškov.
 • Ustrezni pogoji uporabe digitalnih.
 • Inovativni dostop do globalnega znanja.
 • Prehod s tiskanih nosilcev informacij na digitalne.
 • Promocija in dostop do slovenskega znanja.

Prednosti za člane konzorcija COSEC

 1. Oddaljen in enostaven dostop do mednarodnih in domačih licenčnih digitalnih vsebin po meri uporabnikov knjižnic in raziskovalnih organizacij.
 2. Močan glas pri pogajanjih za sredstva namenjena digitalnim znanstvenim vsebinam.
 3. Preoblikovalni sporazumi, da bi čim hitreje napredovali k odprtemu založništvu brez dodatnih stroškov za znanstveno skupnost.
 4. Sodelovanje slovenskih knjižnic v mednarodnem pogajalskem poslovnem modelu EIFL.
 5. Dobri rezultati pogajanj kot alternativa visokim cenam časopisov.
 6. Izobraževanje in delavnice za delo z elektronskimi viri.
 7. Evaluacije uporabe elektronskih virov za knjižnice so javno dostopne.
 8. Promocija digitalne strokovne in znanstvene literature pri uporabnikih.
 9. Doprinos pozitivni podobi slovenskih knjižnic.
 10. Zagotavlja aktivno članstvo v eIFL in ICOLC.

Ozadje

Z iniciativno podporo mednarodnega projekta EIFL in s finančno podporo Open Society Institute je Narodna in univerzitetna knjižnica leta 2002 začela s pripravami za ustanovitev konzorcija COSEC, ki so potekale pod naslovom S sodelovanjem do informacij. Tako so leta 2003 Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, Institut Jožef Stefan, Narodna in univerzitetna knjižnica, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru skupaj z Univerzitetno knjižnico Maribor, Univerza na Primorskem, Zveza splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije sklenili pogodbo o ustanovitvi in delovanju Konzorcija slovenskih knjižnic. Leta 2012 so ustanovitelji podpisali novo pogodbo, s katero so upravljanje in vsakodnevno delo konzorcija v celoti prenesli na NUK.

V skladu s konzorcijsko pogodbo NUK kot koordinator konzorcija:

 • Predstavlja in zastopa Konzorcij,
 • usmerja in koordinira delo in poslovanje Konzorcija,
 • spremlja in analizira potrebe konzorcijskih partnerjev,
 • skupaj z zainteresiranimi članicami Konzorcija oblikuje politiko pridobivanja e-virov,
 • se dogovarja s ponudniki informacijskih virov o pogojih in drugih vprašanjih pridobivanja informacijskih virov,
 • sklepa pogodbe in druge pravne posle v zvezi s pridobivanjem in uporabo informacijskih virov,
 • si prizadeva za pridobitev finančnih sredstev za nabavo informacijskih virov,
 • pripravlja letni program in letno poročilo pridobivanja informacijskih virov v okviru Programa dela NUK in Poročila o delu NUK,
 • opravlja izobraževalne, evalvacijske, administrativne, tehnične, pravne, računovodske in druge storitve za Konzorcij,
 • zagotavlja materialne in delovne pogoje za nemoteno delovanje Konzorcija,
 • opravlja dela, povezana s članstvom v EIFL in zagotavlja sredstva za letno članarino.

Pozicioniranje konzorcija

COSEC se je na slovenskem konzorcijskem prizorišče pojavil kot tretji ponudnik, pred njim sta glavne konzorcijske nakupe podatkovnih zbirk izvajala IZUM in CTK. COSEC je svojo posebnost utemeljeval na globalnem partnerstvu in zato dajal prednost nakupom na ravni mednarodnega konzorcija EIFL za tiste globalne informacijske vire, ki v slovenskih knjižnicah in javno raziskovalnih ustanovah še niso bili dostopni. Prav ta razlog narekuje pridobivanje zlasti informacijskih virov s področja družboslovja in humanistike.

COSEC svoje aktivnosti osredotoča na realizacijo inovativnih programov dostopa do znanja in informacij, ki nastajajo v okviru EIFL.

Logotip COSEC

Različica z besedilom in različica brez besedila.